Multitest
 

En blodkemisk undersökning: Nova Medical multi test kemisk blodprofil, ger svar
på en hel del frågor om kroppens kemi.
 REFERENSVÄRDEN
(ÅLDERS OCH 
KÖNSRELATERADE)
ANALYS SORT TEST FÖR
3,7-6,0 P-Glukos  mmol/l sockersjuka (diabetes)
3,2-4,7 P-Kalium mmol/l kaliumsalt
2,2-2,6 P-Kalcium mmol/l skelettsjukdomar mm
37 - 51 P-Albumin g/l rubbningar i serumäggvita
61-120 P-Kreatinin µmol/l njurfunktion
3,0-8,0 P-Urea  mmol/l  njurfunktion
<0,80 P-ASAT/GOT µkat/l Levervärden:
sjuklig nedsättning av 
olika leverfunktioner,
toxisk leverpåverkan, 
förgift-ningar, gallvägshinder
<0,80 P-ALAT / GPT µkat/l
<4,6 P-ALP, Alkalisk Fosfatas µkat/l
<8,0 P-LD, Laktatdehydrogenas µkat/l
<1,30 P-GT-Glutamyltransferas µkat/l
160-450 P-Urat/urinsyra µmol/l gikt
0.7-1,4 P-Fosfat  mmol/l benomsättning mm
<10 P-CRP / Akut-fasprotein g/l Inflammation, infektion
0,6-2,2 fP-Triglycerider (blodfett) mmol/l hjärt-kärl-ämnes-
omsättningssjukdomar,
kostfel mm
11-32 P-Järn µmol/l järn- eller blodbrist, 
inre eller yttre
blödningar
44-70 P-TIBC, total järnbind. kap. µmol/l
16-50 P-Järnmättnad %
Exempel på några tilläggsanalyser
  P-Natrium *) mmol/l vätskebalans
  P-TSH, Thyreotropin, högk, *) mU/l sköldkörtelfunktion
  P-PSA, Prostata Spec. Ant *) µg/l prostata
  P-Testosteron   sexuella problem, trötthet
bukfetma
  P-IgE, Immunglob. E, total *) kU/l atopisk allergi
*= tilläggsanalys        P=plasma          f=fastande
 
Tack vare att man analyserar  flera ämnen i samma prov blir kostnaden låg. Det kan vara ett bra sätt att upptäcka ett hotande sjukdomstillstånd och på så sätt sätta in förebyggande åtgärder i tid.  En mineralanalys utförs på provet och flera andra faktorer analyseras. En läkarbedömning och kortare rådgivning ingår. Om Du vill kan Du gärna lämna en kopia på resultatet av analysen till din ordinarie läkare. 

Att ett eller flera av analysens värden ligger utanför referensintervallet betyder inte att man är "sjuk" utan resultatet måste vägas samman med andra faktorer. Dessa värden är markerade med en * efter svaret. Att alla värden är "normala" innebär inte att man kan utesluta vissa sjukdomar och mår Du inte bra får man ibland gå vidare med utredningen. 
 
 

Analysen underlättas om Du ger kompletterande uppgifter här nedan. Lämna den gärna innan provtagningen så kan Du få råd om man bör ta eventuella tilläggsanalyser.

(  ) Jag känner mig frisk men vill kontrollera mitt hälsoläge. 

(  ) Jag har känt av följande symtom eller har problem med: 

(  ) Trötthet, (  ) Huvudvärk, (  ) Kramp, (  ) Sömnproblem
(  ) Viktproblem, (  ) Sexuella problem, (  )Hudbesvär/allergi 
(  ) Annat____________________________________________ 


Ev namn på läkemedel/kosttillskott (kortfattat): 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Rekommendationer från Helhetsdoktorn:

Namn:_______________________________ Födelsedag__________________________ 

(  ) Kontakta Din läkare för uppföljning inom 
        (  ) 1 vecka  (  ) 4-6 veckor   (  ) 3 månader  (  ) 6-12 månader 
(  ) Omkontroll vid tillfälle 

(  ) Lämna en kopia av resultatet till Din läkare för kännedom. 

(  ) Komplettera proverna med B-Hb värde (vanligt blodvärde) 

(  ) Komplettera med B-SR (vanlig sänka), (  ) Urinprov

(  ) Ett eller flera levervärden är förhöjda, det kan bero på medicinering, alkohol, 
gallsjukdomar, vissa medfödda sjukdomar, inflammationer mm. 

(  ) Urinsyran är förhöjd. Det kan bero på gikt men förekommer naturligt i början 
av fasta och även vid halvfasta/råkostdiet. 

(  )  Se även noteringar och kommentarer direkt på rapporten från Nova Medical 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Med vänlig hälsning 
 

Bertil Dahlgren, 
leg läk, Specialist i medicinsk rehabilitering och företagshälsovård