Smärtbehandling, tips nr 15 från Fråga Helhetsdoktorn

Smärta är egentligen inget sjukdomstillstånd utan en naturlig kroppsfunktion. Det bästa tipset vid smärttillstånd kan då vara att skaffa sig kunskap om vad smärta är och vad smärtan betyder. Genom Helhetsdoktorn kan Du få smärtbehandling men också kunskap om smärta exempelvis vid föreläsningar på temat. Eftersom behandlingsprinciperna  är helhetsinriktade och inte i första hand symtomlindrande försöker man alltid att komma till rätta med grundorsaken till den störning som ligger bakom smärtan. Nedan följer några utdrag ur föreläsningsmaterialet till den första delen av smärtföreläsningen som ingår i Helhetsdoktorns ordinarie program. (Del 2 handlar om "Smärta och belastningsproblematik")

Smärta och helhetssyn

Vad är smärta?

Enligt den internationella föreningen för smärtstudier ISSP (International Association for the Study of Pain) definieras smärta:

Smärta är en obehaglig sensorisk eller känslomässig upplevelse till följd av vävnadsskada eller hotande vävnadsskada eller beskriven i termer av en sådan skada.

Smärta är ett ytterst komplext, subjektivt fenomen.
Smärta kan även i vissa fall uppträda i frånvaro av vävnadsskada.
 

 Med andra ord: Smärtan är en form av sinnesupplevelse! 
Smärtans funktion

Smärtans uppgift är att varna för kroppskada och på så sätt bevara hälsan

Smärtas uppgift är att vara en hälsobevarare.

Smärtan är inte alltid en varningssignal.

Även när smärtan fungerar som varningssignal är det inte säkert att vi reagerar på bästa sätt på denna varning. I människans naturliga värld och omgivning fungerade smärtsinnet sannolikt bättre än vad det gör i dag med stillasittande, monotona arbeten, ensidiga arbetsställningar, felaktig kost, miljögifter, höga hastigheter som ger speciella skador som whiplashskador mm.

Urmän utan stillasittande!

Denna syn på människan utesluter inte en religiös, andlig människosyn enligt min mening och den är praktisk som underlag för en pedagogik som behövs för att få kunskap om smärtsinnet. Urmännen hade så många likheter med oss idag att om man skulle köra igenom herr Neanderthal och farbror Cromagnon i badavdelningen och därefter klä dessa herrar i moderna kläder skulle man inte märka någon större skillnad om de idag satt på bakre stolsraden i föreläsningslokalen.

Idag har vi handböcker och manualer för de maskiner och tingestar med varningssignaler och varningslampor som omger oss. I människans naturliga miljö behövdes och fanns ingen manual över smärtsinnets varningssignaler.

När bilens olika varningslampor blinkar kan vi dock få kunskap om hur vi ska bete oss vid de olika varningssignalerna. De flesta människor kan läsa sig till att man inte ska fortsätta köra när den gula oljetryckslampan lyser och på så sätt indikerar att det är stor risk för slitage och en allvarlig skada om man inte lyssnar på varningssignalen. Med kroppen gör många däremot fel. Den muskulära överbelastningssmärtan försöker man strunta i och fortsätter kanske med ett monotont löpandebandsarbete trots långvarig muskelsmärta (för man förväntas ju fortsätta under hela 8-timmars arbetsdagen.) Detta ligger troligen bakom myalgi (kronisk muskelvärk) eller i dess generaliserade, utbredda form fibromyalgi. Manualen, kunskapen om smärtan saknades.

Å andra sidan möter jag människor som beter sig som följande: När lampan för nivån i spolarvätskan blinkar tvärbromsar man på motorvägen och långtidsparkerar i vänsterfilen för man visste inte vad man skulle göra när signallampan lyste. Det är naturligt att röra kroppen i samband med vissa smärttillstånd och många läkningsprocesser går fortare trots att man tränar och rör sig med en viss smärta. En tumregel som dock har tumreglars begränsning är att belastningen och träningen inte ska göra smärtan värre dagen efter. Tänk på att belastningssmärtan är Din vän och inte Din fiende!
 

Hälsan är inte alltid smärtfri!
En tredje typ av fel som man kan råka ut för i bilen är när en varningslampa som ska lysa när en billampa har gått sönder signalerar att någon lampa är trasig. Detta system känner av när det blir en obalans i systemet med olika strömförbrukning i höger och vänster sida. Ibland när man kontrollerar bilens lampor (inte i vänsterfilen!) så märker man att alla lampor är hela men lampan lyser likväl lika ilsket orange. En obalans i systemet kan uppstå utan att en lampa är trasig, t ex då lamporna har olika fabrikat och ålder. En signal kan alltså vara felaktig och så är det även med smärtsystemet.

På samma sätt som med bilens system måste det även vara balans i kroppens system. Smärtupplevelsen är beroende av balansen mellan nervimpulser från smärtnerver och från nerver som leder icke smärtsamma impulser. Vid vissa skador och sjukdomar kan balansen i nervsystemet rubbas och det kroppsliga underlaget till smärta uppstår utan att det är risk för överbelastning och skador på rörelseapparaten. Vissa typer av nervsmärtor, neuralgier, hör till denna kategori.


Behandlingen  går ut på att återställa balansen i kroppen men den riktas också specifikt mot felet i de fall då det är nervsmärtor. Du kan få behandling förutom med  vanliga metoder även med blockadbehandling och metoder från den kontinentala Neuralterapin såsom triggerpunktbehandling.

Om de vanliga omslagen inte är tillräckliga kan man kombinera med vanliga mediciner såsom "pepparkrämen" Capsina (se FASS) innehållande pepparämnet capsaicin eller med lokalbedövning. Behandlingsprincipen är således komplementär; metoder från vanlig medicin kombinerad med metoder som ofta brukar räknas till biologisk medicin. Helhetsprincipen är viktigast och det bästa resultatet får man när man kombinerar flera olika insatser samtidigt, både fysiskt och psykiskt.


Ibland har man förhoppningen om den "mirakulösa boten" vid smärttillstånd.

Finns den?
?
?
?
?
?
Javisst skulle jag vilja säga men tänk på den "praktiske kamreren". Satsar inte all energi och inte alla pengar på detta lotterivinstartade, osannolika. Dock förekommer förstås både lotterivinster och mirakulösa tillfrisknanden och hoppet ska man alltid ha kvar. Det praktiska vardagsnära arbetet får dock inte försummas utan det måste vara grunden för ett hälsobyggande liksom för smärtbehandlingen. Man ska dock inte alltid nöja sig med ett besked om "det finns inget mera att göra". Ett bra tips är att kontakta en patientförening för att utbyta kunskap och här är adressen till Svenska Smärtföreningen:

Svenska Smärtföreningen
(Lokalföreningar finns på flera orter)
Olivecronas väg 7
113 24  STOCKHOLM
Tel. 08 - 690 60 64
Telefontid:  Tors. 13-16Behandling över Internet hjälp vid   kronisk smärta 
  Personer med kroniska smärtbesvär kan ha god
  nytta av behandling över Internet med ett
  särskilt program för hjälp till självhjälp.
Artikel i Uppsala Nya Tidning


Övriga länkar och resurser;
Smärtsidorna
SmärtGuiden.nu http://www.smartguiden.nu/
Fibromyalgigruppens hemsida
Värkstad Gunilla Brattbergs värksamhet för värkpatienter.
Whiplashskador-patientinformation från riksförbundet för trafik och polioskadade
Rikföreningen mot smärta
http://www.painstorm.nu Friska själar i trasiga kroppar.
Substans P och neurokinin A viktiga komponenter vid smärta Källa NatureDatum 1998-03-27
Magneter verksam behandling mot viss typ av smärtorKälla Arch Phys Med RehabDatum 1997-12-09
Multidisciplinärt centrum för smärtbehandling  Neurocentrum Akademiska sjukhuset.
Smärtkliniken Kronan
Smärt och Stressmottagningen
Sök hjälp för smärtan - innan den blir kronisk  ”Sluta tiga och lida – gör något åt  smärtan”Artikel i Aftonbladet

Engelska
International Association for the Study of Pain: IASP
The American Pain Society (APS)
http://www.pain.comTillbaka till Fråga Helhetsdoktorn
Bertil Dahlgren uppdaterad 2002-11-17