Tips vid influensa, tips från Fråga Helhetsdoktorn 
Influensarapport
 
Läkemedel :
Amantadin (tidigare Virofral)
 
Relenza
Tamiflu

Naturläkemedel och kosttillskott
D-vitamin
Kan Jang
För barn (och vuxna)  Biostrath
Fläder
Antioxidanter
  Viraway
Lakrits vid SARS

Länkar
 

 

Influensarapporten är försenad

På grund av hög arbetsbelastning publiceras influensarapporten en dag senare, den 9 januari 2009, på eftermiddagen. 

Influensarapporter från Smittskyddsinstitutet.

Förebyggande tips vid fågelinfluensa.

H5N1-viruset som orsakar den speciella formen av influensa som kallas fågelinfluensa kan även infektera människor. Den nuvarande formen är inte speciellt smittsam men man är orolig för risken att viruset kan förändras, muteras, så att det blir en smittsammare form. För närvarande finns det inte något kommersiellt tillgängligt vaccin och det är förebyggande och allmänna behandlingsprinciper vid influensa som står till bud. Det finns möjlighet att använda virushämmande läkemedel och substanser som är tillgängliga idag. Det ger ett partiellt skydd men kan vara det som avgör liv och död i vissa gränsfall. 

Amantadin, Virofral har en del personer redan hemma eftersom det har använts som en antiparkinsonmedicin. Sannolikt har datumet gått ut men substansen Amantadin är relativt stabil och i ett nödläge bör man kunna använda läkemedlet.

Det finns flera naturläkemedel och kosttillskott som i studier har visats ha en effekt mot influensa som överstiger den med Virofral. Någon jämförande studie mot neuraminidashämmarna känner jag inte till men effekten är i alla fall vetenskapligt bevisad. I ett svårt influensaläge kan även fökylningsmedlen användas som ett kompletterande och skyddande medel. Tips: ha 2 förpackningar alltid hemma i "lager" för man får räkna med att medlen kan ta slut vid en epidemi.

För följande medel finns det vetenskapliga studier som visar på skyddande/sjukdomslindrande/förkortande effekter vid infektioner med influensavirus.

Bio Strath
Kan Jang
Sambucol

Verkningsmekanismerna är delvis olika och man bör kunna få en synergistiskt effekt genom att ta kombinationen av samtliga medel tillsammans. 


Vintertid är ofta influensatid och liksom den vanliga förkylningen orsakas den också av virus. Om du blir sjuk mycket snabbt med ont i huvudet, ont i kroppen, hög feber och kanske snuva - du känner dig eländig och riktigt sjuk, då har du antagligen drabbats av influensa. Influensan kommer i epidemier, ofta vintertid. Virus är inte känsliga för antibiotika men det finns virushämmande medel som kan förebygga eller lindra förloppet. För äldre och personer med vissa sjukdomar kan influensa vara en mycket allvarlig sjukdom. För riskgrupperna är vaccination mycket viktig. Men för övrigt unga, friska människor kan det kännas onödigt med vaccination då man kan räkna med att drabbas av  influensa i snitt var 15:e år.

Råd: Lyssna till Din kropp! Lägg dig i sängen och se dig som en riktig sjukling. Om Du dämpar febern med feberstillande så tänk på att man inte bör ge acetylsalicylsyra (Treo, Albyl mm ) till barn då det finns ökad risk för att drabbas av Reye´s syndrom i samband med influensa. (Leverpåverkan som lyckligtvis är sällsynt).

Du bör kontakta läkare om du blir mycket påverkad och om den höga febern håller i sig i mer än 3-4 dagar. Läkemedel:
Några läkemedel har effekt i vissa lägen mot influensavirus.
Läkemedlet amantadin kan användas som virushämmande medel. Det är var tidigare registrerat under namnen Virofral i Sverige. Det har dock en del biverkningar och skyddseffekten är bara 70-90% vid den ena av influensaformerna, typ A. Amantadin blev först godkänt 1966 som förebyggande medel mot influensan som då gick under namnet "Asiaten" i  USA. Studier  hade visat effekt hos väsentligen friska yngre vuxna individer. Det är ofta problem att hitta rätt dos. Tar man för lite har det ingen effekt och vid högre dosering får man biverkningar som förvirringskänsla, sömnsvårigheter, irritabilitet, darrningar och hallucinationer som särskilt drabbar äldre individer. Den rekommenderade doseringen av amantadin för barn från
14 års ålder och vuxna till 64 år är 100 mg x 2 dagligen och från 65 års ålder 50 mg  x 2. I Sverige finns amantadin tillgängligt som , kapslar med amantadinhydroklorid 50 mg i form av ex tempore beredning  Tidigare var det registrerat i FASS som läkemedel vid Parkinsons sjukdom men även mot influensa.

Behandling och profylax av influensa med antivirala medel, rekommendation från läkemedelsverket.

Studierna visar att man förkortar sjukdomstiden ungefär med en dag. Vidare finns det resitensutveckling och värdet av medlet är begränsat om man även räknar med risken för biverkningar.

Neuraminidashämmare

Relenza är ett läkemedel för inhalation med effekt mot både influensa A och B. Det verkar ha en liknande skyddseffekt, på cirka 60-90%, som amantadin.  De nya neuraminidashämmarna har fördelar i och med att de har effekt både mot influensa A och B, att biverkningarna är lindrigare. Astmatiker kan dock få problem.
Relenza i FASS

Tamiflu är även registrerat för förebyggande användning mot influensa.
Tamiflu i FASS

Tamiflu, läkemedelsmonografi från Läkemedelsverket

Vaccination: I undersökningar har influensavaccin givit mycket varierande resultat. Det krävs att man vaccineras innan man har blivit smittad och det kan vara svårt att få tag i vaccin som inte innehåller det kvicksilverhaltiga tiomersalnatrium (50 µg/dos) och som inte ger allergiska reaktioner hos höns/äggallergiker. Vaccinets skyddseffekt är kortvarig och immunisering bör ske strax före epidemisäsongen, dvs. under september-november. Det är inte farligt att vaccinera mot influensa efter det att en epidemi har brutit ut, men det dröjer vanligen cirka två veckor innan skyddseffekten utvecklas. Man kan inte bli vaccinerad vid infektion med feber, utan bör vänta tills tillfrisknandet.

Vaccination rekommenderas för följande grupper:

1. patienter som med anledning av kronisk hjärtsjukdom, lungsjukdom eller diabetes regelbundet behandlas av läkare
2. individer med nedsatt njurfunktion (kreatinin kontinuerligt över 150 µmol/l)
3 .patienter som lider av immunbristtillstånd, är föremål för immunsuppression eller får substitutionsterapi med kortison. Vaccinet skall företrädesvis ges under uppehåll med immunsuppressiv behandling och minst 1-2 veckor före aggressiv cytostatikabehandling. Vid hypogammaglobulinemi som kräver substitution med immunoglobulin är vaccination kontraindicerad. Tala med din läkare om Du är osäker.
4 .barn och ungdomar som långvarigt behandlas med salicylater.

Kontraindikation:
Ägg- och tiomersalallergi utgör en kontraindikation för användning av vanligt influensavaccin.


Förebyggande: Promenera bort din förkylning. Forskare vid Appalachian State University i USA fann att kvinnor som promenerar regelbundet och ganska långt är hälften så ofta hemma från arbetet på grund av förkylning eller influensa som de som inte promenerar.
Handtvätt är viktigt för att inte föra smittan vidare (och till sig själv). Undvik att klämma in Dig i folksamlingar i onödan.
Halsont: Sedan i juni finns ett nytt receptbelagt läkemedel vilket behandlar smärta och inflammation lokalt i munnen. Läkemedlet heter Andolex (benzydamin) och marknadsförs i Sverige av 3M Pharma. Det är det första lokalverkande medlet mot inflammation och smärta i munhåla och svalg. Gruppen läkemedel den ingår i kallas internationellt NSAID (icke steroid antiinflammatoriskt läkemedel) och där ingår våra vanligaste smärtstillande medel, t.ex. Magnecyl, men även andra mer verksamma preparat som exempelvis Voltaren. Den stora fördelen med Andolex är att man slipper många för denna läkemedelsgrupp typiska biverkningar, eftersom det bara används lokalt. Således undvikes biverkningar som magsår och blödningsbenägenhet. Läkemedlet kan bl a användas vid mycket irriterande och smärtsamma aftösa sår (återkommande mjuka vita blåsor eller sår på munslemhinnan vilka kan vara mycket smärtsamma) vilka behandlats med dokumenterat god effekt. Även halssmärtor vid exempelvis tonsillit (halsfluss) eller smärtor i samband med influensa kan behandlas med Andolex gurgling. Svullnad och andra inflammationstecken minskar då samtidigt. Prova gärna även kamomillté av lagom styrka för att ha ett receptfritt alternativ till halssmärtorna. 
Glöm för övrigt inte bort att dricka mycket såsom vid alla febersjukdomar. Eftersom influensan är en virussjukdom kan man tillämpa de råd som ges vid vanlig förkylning, se Förkylningstips. 
Efter influensan kan en del människor känna en långdragen, uttalad trötthet. Då kan man prova ett tillskott med Ginseng, Ginko Biloba, Rysk rot eller kanske Rosenrot. De har ofta effekter även  med ett nedsatt immunförsvar. Se hösttrötthet

Naturläkemedel och kosttillskott

D-vitamin
D-vitamin har betydelse inte bara för benstommen utan även för immunförsvaret. Influensasäsongen sammanfaller dessutom med den mörka årstiden när vi själva producerar otillräckligt med D-vitamin.
Se mera på sidan med rubriken D-vitamin
Lokal länk: D-vitamin.htm

Kan Jang
Naturläkemedlet Kan Jang har visats ha en effekt som t.o.m. är bättre jämfört med det ovan nämnda medlet amantadin.
Eftersom det även verkar hostdämpande kan det vara ett bra alternativ. 
Studien på Kan Jang visar effekt mot influensa 

En randomiserad, placebo kontrollerad studie på Kan Jang jämfört med Amantadine vid behandling av influensa har utförts på 606 patienter 1999-2000. 
Prof Kulichenko med medarbetare. 

Två randomiserade parallella studier med aktiv kontrollgrupp genomförda under influensavågen februari 1999 och januari-februari 2000. Totalt ingick 606 patienter. 

 Resultat influensa studien: 
 

  • 40-50% bättre effekt på allmän sjukdomssymtom, halsont, huvudvärk och feber 
  • 3 ggr färre sjukskrivna i Kan Jang gruppen efter 5 dagars behandling 
  • Kan Jang är lika effektiv oberoende av typen av influensa virus 


Kan Jangs effekt på sjukskrivningstiden:


Egen kommentar: Studien verkar välgjord och det är inte några större svårigheter att räkna ut hur många sjukdagar som man skulle kunna spara genom att använda naturmedlet om man drabbas av en influensainfektion. 

I studien hade men dels en identifierad form av Influensa typ A och en oidentifierad form. Kan Jang fungerade lika bra i bägge grupperna medan det var stor skillnad i Amantadine gruppen. 

Kan Jang patienterna i den oidentifierade gruppen hade i snitt 3,35 färre sjukskrivningsdagar. Jämförde man sjukskrivningstiden både för den identifierade typ A och den oidentifierade blev sjukskrivningstiden i snitt 2,6 dagar kortare. 

Vid en influensa epidemi, typ A, exempelvis om "fågelinfluensan" kommer till Sverige, räknar man med att mellan 5-10% av befolkningen kommer att insjukna. Om vi räknar 7% innebär det att ca 630 000 personer drabbas. Enligt studien minskades antalet sjukskrivningsdagar med ca 3.

Det skulle innebära att om alla som fick influensa tog Kan Jang skulle vi spara ca 1,8 miljoner sjukdagar.

Om vi tittar på den enskilda individen skulle denne spara 3 sjukskrivningsdagar jämfört med behandling med Amantadine. 

En annan intressant aspekt är att Kan Jang har en förebyggande effekt. Vid en låg dos, 2 tabletter, 5 dagar i veckan halverades risken för att insjukna (oidentifierad form av infektion).  Tog alla Kan Jang är det  därför rimligt att anta att antalet som insjuknar skulle minska dramatiskt.

Påminner dock om att Kan Jang inte kan ersätta vaccination som man alltid bör överväga för de ovan nämnda riskgrupperna. Vaccinationen ger inte fullt skydd alltid och inte mot alla former av influensor så det går alltid att kombinationsbehandla med medlet även om man har vaccinerats innan men ändå insjuknar i influensasymtom.

Genom att klokt utnyttjande av vaccination till riskgrupper m.fl., naturmedel och neuraminidashämmare i kombination kan man förebygga effekterna av en hotande influensaepidemi.

Det finns heller inga hinder att kombinera vaccination, neuraminidashämmare och Kan Jang. De har olika verkningsmekanismer och effekten borde bli förstärkt.

P.g.a. vissa misstankar om risk för biverkningar har Kan Jang tabletterna tillfälligt dragits in. Se mera på "Risksidan"
http://www.helhetsdoktorn.nu/risk.htm#Kan
En influensa kan ibland vara en allvarlig sjukdom och de som har Kan Jang tabletter kvar kan lämpligen spara dem att ha i reserv om det kommer en svår influensaepidemi. De nya tabletterna innehåller numera inte Kalmeg men de finns att tillgå i andra länder t.ex. Norge.
Mixturen kan användas för vuxna men den är inte godkänd för små barn och gravida.

Comparative controlled study of Andrographis paniculata fixed combination, Kan Jang and an Echinacea preparation as adjuvant, in the treatment of uncomplicated respiratory disease  in children.
Spasov AA, Ostrovskij OV, Chernikov MV, Wikman G.
an Echinacea preparation as adjuvant, in the treatme

En ny komposition av Kan Jang kommer ut som naturläkemedel under hösten. Mixturen är oförändrad och tabletterna har numera samma örter förutom att lakrits inte ingår. Även för denna formula finns det statistik som visar på minskad sjukdomstid vid övre luftvägsinfektioner. För de som vill skriva ut naturläkemedlet på recept finns det även en receptmall/lathund För barn.
Med anledning av influensastammarnas olika uppträdanden räknar man med att säsongens influensa kan drabba dem hårdare. Det kommer flera frågor från oroliga föräldrar om tillskott och naturmedel. Ett kosttillskott som har visats ge effekt på förkylningar och influensa är Biostrath. Medlet är vältestat även för gravida och små barn. 

I en studie" Influenza and colds in winter: Prophylaxis with a herbal yeast preparation in comparison wiht influensa vaccination" Peter W. Joller, Zschr. GanzheitsMedizin, 1996;8(5):225-230, redovisas flera positiva effekter i en prospektiv studie med 232 deltagare. Studien är upplagd på ett annorlunda sätt jämfört med Kan Jang studien och det är svårt med en jämförelse.
För barn är dock valet enkelt eftersom det synes vara det enda naturmedlet/kosttillskottet  (förutom råmjölk som är reg som livsmedel för medicinskt ändamål) med visad effekt vid influensa som även kan ges till små barn. Skulle mixturen inte vara tillgänglig kan man även krossa tabletterna och ge. En annan fördel med medlet är också att det kan ges under hela förkylningssäsongen förebyggande och inte bara som med Tamiflumixturen, bara ges när symtom uppträder. Kosttillskotten ska som alltid inte ersätta annan behandling utan kan ges parallellt tillsammans med Tamiflu och till vaccinerade samt kombineras med vanliga febernedsättande medel osv.

Se resultatsammaställning, bild 60 kb

Receptmall för Biostrath


En rysk studie visade effekt på influensavirus med antioxidanter: [Effects of the antioxidant ionol on humoral immune response in experimental influenza]. Vestnik Rossiiskoi Akademii Meditsinskikh Nauk. (3):34-7, 1996. Studien är liten och kan inte tas som argument för att ge antioxidanter i stor skala men det finns studier som visar värdet av flera andra antioxidanter som C-vitamin. 
Under 2003 har ett nytt kosttillskott lanserats i Sverige som redan har fått stor användning i Finland. Viraway innehåller olivbladsextrakt (se under sidan olivträd) monolaurin och melissaextrakt. Medlet är inte godkänt för små barn men monolaurin finns rikligt i råmjölk och för barn kan man då kombinera Biostrath med råmjölk.
http://www.bioaktiva.se/viraway.html


Fläder
Sambucol - fläderbärsextrakt med Antivirin, framställs av fläder  (Sambucas Nigra L),   Produkten har  genomgått flera vetenskapliga studier.

Traditionen att använda fläder vid  förkylning och influensa daterar sig så  långt tillbaka som till 500-talet f. Kr. I alla farmakopéer kan man läsa att bär  och blommor från fläderbusken är viktigt  för att hålla sig frisk. 
 Sambucol tillverkas enligt GMP  standard, det vill säga med samma krav  som gäller för  läkemedelstillverkning.

http://www.medtech-pharma.se/Sambucol.htm

Effect of Sambucol® on several strains of Influenza virus.

www.sambucol.com

Ordinationsmall "lathund" för Sambucol vid förkylning (och influensa)

Pagodträd. Colizin innehåller extrakt av pagodträd. Läs mera på sidan om Förkylning.  Nu finns den även i kombination med fläder.

Ordinationsmall "lathund" för Colizin Sambucus  vid förkylning (och influensa)


Lakrits vid SARS
I en studie i den framstående tidskriften Lancet refereras en studie där man har undersökt den virushämmande aktiviteten hos olika ämnen bl.a.  ribavirin, 6-azauridine, pyrazofurin, mycophenolic acid, och  glycyrrhizin. Det sistnämnda är det verksamma ämnet i lakrits. 

Glycyrrhizin, an active component of liquorice roots, and replication of SARS-associated coronavirus
J Cinatl, B Morgenstern, G Bauer, P Chandra, H Rabenau, H W Doerr

the lancet 
 
 

A plant-based treatment for SARS?
http://www.nutraingredients.com/news/ng.asp?id=38047
I Kan Jang mixtur ingår lakrits men inte i tabletterna. Den som är på resa kan lämpligen komplettera reseapoteket med lakritstepåsar, t.ex. från Friggs. Lakrits innehåller ämnen med söt smak och även slemlösande ämnen. Ämnet som ger den söta smaken heter glycyrrhizinsyra. Detta ämne har även visats ha cancerhämmande effekt i djurförsök. Det kan dock ge förhöjt blodtryck hos känsliga individer även vid "normal" konsumtion. Det som är problematiskt är om man regelbundet intar stora mängder lakrits, som lakritskonfekt eller i form av té. Det påverkar bl.a. njurens förmåga att utsöndra koksalt. Enligt leverantören Friggs motsvarar innehållet i en te-påse glycyrrhizinsyrainnehållet i ca 35 g lakritskonfekt. Det finns exempel på att personer som dagligen konsumerar en påse lakritskonfekt á 100 gr har utvecklat högt blodtryck. Friggs kontrollerar innehållet i sina teer noga så att innehållet inte ligger högre än 1/5-del av den naturliga maximala halten i lakritsroten som en extra säkerhetsåtgärd. Lakrits är således hälsosamt och använd det gärna i perioder men helst inte som dagligt té flera gånger dagligen kontinuerligt. Vill man ändå göra det för att man tycker om det så kan man kontrollera blodtrycket och blodets salthalt vid ett besök på vårdcentralen. Effekten på blodtrycket går dock snabbt ur när man drar ner på lakritskonsumtionen.

De flesta tål säkert 4 koppar under lång tid regelbundet kan
det bli för mycket. Jag rekommenderar därför att man bara tar 2 koppar per dag i snitt. Skulle man drabbas av en svår influensa kan det ändå vara klokt att ta lakritste och Kan Jang men den som har problem med hög blodtryck bör göra en extra kontroll.

LakritsTe  Med lindblom, mynta, fläder och honungssmak
http://www.friggs.se/produkter/produkt.asp?produktid=174&produktgruppid=5
.Artikel i Expressen:
Skydda dig mot nya farliga influensan
http://www.expressen.se/expressen/jsp/polopoly.jsp?d=10&a=6354
Bild: Kan Jang verkningsmekanism
Studie om Kan Jang vid influensa

Några länkar
Influesalägesrapporter från Smittskyddsinstitutet
Behandling av Influensa med antivirala medel
Tretton har smittats av influensan Fujian tros ha kommit till Sverige. Artikel i Aftonbladet 031115

Se mera aktuell artikel i Expressen:
InfluenZone

Sambucol vid virusinfektioner
 
 

Tillbaka till Helhetsdoktorn
Bertil Dahlgren, uppdaterad 2009-01-10


 
6